سرویس مشاهده لیست بیمه‌نامه‌های تمدیدی در اکوسیستم همراز بیمه رازی

 سرویس مشاهده لیست بیمه‌نامه‌های تمدیدی در اکوسیستم همراز بیمه رازی

در راستای تقویت هر چه بیشتر همراز به عنوان دستیار دیجیتال نمایندگان، سرویس مشاهده لیست بیمه‌نامه‌های تمدیدی به خدمات این اکوسیستم اضافه شد. این سرویس به منظور رفع یکی از مهمترین دغدغه‌های نمایندگان، یعنی حفظ بیمه‌گذاران طراحی شده که به تازگی در وبسایت همراز و در بخش همراز نمایندگان قرار گرفته است.

در این سرویس، امکان این وجود دارد که نمایندگان بتوانند با مشخص کردن بازه زمانی و رشته مورد نظر، لیست بیمه‌نامه‌هایی که موعد تمدید آنها نزدیک می‌باشد را به همراه اطلاعات تماس بیمه‌گذار مشاهده نمایند.