جشنواره قهرمان زندگی خودت باش

 جشنواره قهرمان زندگی خودت باش

گزارش عملکرد نمایندگان فعال در “جشنواره قهرمان زندگی خودت باش” تا پایان دوره یک ماهه نخست ( ۱۲ مهر الی ۱۲ آبان ۹۹ ) به شرح زیر می ‏باشد:

با گذشت یک ماه از آغاز جشنواره، نمایندگان موفق شدند به فروشی معادل ۴۶،۴۱۴،۲۷۷،۵۴۷ ریال دست یابند که در مقایسه با مدت مشابه، میزان ۱۱۴ درصد رشد داشته است. با توجه به تعداد بالای نمایندگان حائز شرایط دریافت جایزه در لیگ “من میتوانم”، تنها مشخصات ۳۰ نماینده با بالاترین میزان فروش در این لیگ در جدول شماره ۲ ذکر شده است و لیست تمامی برندگان در دوره نخست جشنواره برای شعب ارسال شده است. از این رو سایر نمایندگان لیگ “من میتوانم” میبایست از شعبه سرپرستی خود در این خصوص اطلاعات کسب نمایند.
مبالغ ذکر شده در جداول با لحاظ کردن تمامی شرایط جشنواره برای هریک از نمایندگان محاسبه شده اند.

نمودار شماره۱ -مقایسه میزان حق بیمه وصولی شبکه فروش فعال به تفکیک شعبه

 

جدول شماره۱ -تعداد شبکه فروش حائز شرایط دریافت جشنواره و میزان حق بیمه وصولی شبکه فروش به تفکیک شعبه

“لیگ من می توانم”

تعداد نمایندگان: ۹۹۹

 

جدول شماره۲ -۳۰ نماینده اول در میان نمایندگان برتر لیگ من میتوانم

“لیگ توانمندان”

تعداد نمایندگان: ۲۹۲

 

جدول شماره۳ -نمایندگان برتر در لیگ توانمندان

“لیگ ستارگان فروش”

تعداد نمایندگان و کارگزاران: ۳

 

جدول شماره۴ -نمایندگان برتر در لیگ ستارگان فروش

“نمایندگان پدیده”

 

جدول شماره۵ -نماینگان با فروش بالای ۱۰۰ میلیون تومان
جدول شماره۶ -نمایندگان با رشد قابل توجه